Spring naar inhoud

Energie Actueel

Tijdens de Energie Actueel word je ieder kwartaal in 90 minuten bijgepraat over actuele ontwikkelingen van de energietransitie in de regio Drechtsteden.


Voor wie?

De bijeenkomst is voor beleidsadviseurs, communicatieadviseurs en andere collega's die te maken hebben met duurzame energie in de regio Drechtsteden en zich kort en in hoofdlijnen willen laten bijpraten over de ontwikkelingen.


Datum

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 30 november.

Programma
Verder op deze pagina vind je het volledige programma. Doe je online mee? Dan kun je ook per onderdeel van het programma aansluiten.

Locatie
Fysiek: Stadskantoor Dordrecht, Vergaderkamer 1 (beg. grond)
Online: MS Teams


Fysiek en online deelnemen 

Deelname aan de Energie Actueel kan zowel fysiek als online. Je kunt je voor beiden aanmelden tot 28 november via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. Hierin vind je ook de link naar de MS Teamsvergadering. 

Meld je hier aan!

Beknopt programma

13:15u • Welkom • Joey Reedijk 

 

13:25u • Aardgasvrij in 2050? Dat kan! • Eric Dieleman 

Vier instrumenten die meer duidelijkheid en perspectief gaan geven voor de warmtetransitie 

 

13:40u • Slim met stroom • Jory Rombouts en Roosmarijn Sweers 

Hoe kan het lokale energiesysteem bijdragen aan ‘slim met stroom’ en wat doen we om perspectief voor verduurzaming te bieden? 

 

13:55u • Het potentieel voor lokale opwek • Jory Rombouts en Roosmarijn Sweers 

Hoe gaan we lokale energiebronnen en de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet  zo slim mogelijk benutten door energie zoveel mogelijk direct lokaal te gebruiken? 

 

14:10u • Energiebesparing • Michiel Vorstelman 

Uitvoering Nationaal Isolatie Programma met meerjarige ontzorgingsaanpak, behoud biodiversiteit met aanpak SoortenManagementplan en lancering platform Duurzaam- Drechtsteden.nl 

  

14:25u • Actualiteiten en politieke ontwikkelingen • Joey Reedijk 

  

14:40u • Afsluiting 


Uitgebreide omschrijving programmaonderdelen

Aardgasvrij in 2050? Dat kan!

De Transitievisies Warmte van de gemeenten uit 2021 laten op hoofdlijnen zien wat het alternatief voor aardgas per wijk is en het bijbehorende tijdspad. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is er de behoefte om meer duidelijkheid en perspectief aan gebouweigenaren te bieden. Dat heeft alles te maken met de veranderende situatie waarin we nu zitten. Denk bijvoorbeeld aan de problemen agv netcongestie en de wettelijke verplichting om CV's vanaf 2026 te vervangen door een hybride / all-electric warmtepomp. Maar ook hebben gemeenten nu wettelijke instrumenten ter beschikking waarmee ze meer de regie kunnen voeren.


In deze presentatie laat ik zien wat de warmtetransitie inhoudt en welke instrumenten meer duidelijkheid en perspectief gaan geven voor de warmtetransitie.

slim met stroom

Is betaalbaarheid en beschikbaarheid van energie en grondstoffen vanzelfsprekend? Hoe kwetsbaar zijn ondernemers door volatiele prijzen, (geopolitieke) schaarste en snel toenemende netcongestie (transportschaarste)? Hoe kunnen we onze footprint en onze afhankelijkheden verkleinen? In welke mate kunnen we onze energie uit eigen bronnen halen? 

 

De verduurzaming komt meer en meer in een stroomversnelling. Het aandeel duurzame energie neemt toe en ondernemers, inwoners en partners elektrificeren gebouwen, processen en/of mobiliteit. De druk op het elektriciteitsnet neemt daardoor toe. In een groot deel van Nederland is er al netcongestie voor grootverbruikers. Voor deze locaties is een wachtlijst van bedrijven die een (nieuwe of grotere) aansluiting op het elektriciteitsnet willen. Netcongestie beperkt niet alleen de groeimogelijkheden voor bijvoorbeeld ondernemers, maar kan ook verduurzaming belemmeren. Veel gebieden krijgen hier vroeg of laat mee te maken. Dat vraagt om uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Maar dat is niet genoeg: slimme, innovatieve oplossingen zijn nodig om veranderingen bij te benen.  Met slimme, lokale energiesystemen kunnen we optimaal gebruik maken van lokale energiebronnen en energie-infrastructuur. Dit is belangrijk, omdat een slimme ontwikkeling van het integrale lokale energiesysteem kan bijdragen aan het uitstellen en verzachten van de impact van netcongestie. We verkennen daartoe het lokale flex-potentieel en werken toe naar wenselijke oplossingen en scenario's. Hiervoor maken we gebruik van een simulatietool, ook wel digital twin genoemd. De digital twin is een instrument waarmee je, in ons geval, verkent hoe de energievoorziening zich in een gebied ontwikkelt. We zitten midden in de verkenning van de energiescenario’s. 

 

Tijdens deze bijeenkomst nemen we je mee in de ontwikkelingen, van de noodzaak tot de realisatie van extra trafohuisjes tot de eerste inzichten uit de digital twin en aanpak om te komen tot slimme, lokale energiecombinaties. Kortom, hoe kan het lokale energiesysteem bijdragen aan ‘slim met stroom’ en wat doen we om perspectief voor verduurzaming te bieden? 

het potentieel voor lokale opwek

De druk op het elektriciteitsnet maakt dat het thema opwek in een ander daglicht is komen te staan. Bij het opstellen van de RES gingen we vooral uit van (de afwezigheid) van belemmeringen om te bepalen waar grootschalige duurzame opwek gewenst is. Op basis van voortschrijdend inzicht concluderen dat we nadrukkelijker moeten kijken naar het gehele energiesysteem en de huidige en toekomstige energievraag. Met het oog hierop werken we in de komende periode aan energiescenario's, die we in de Digital Twin van Zenmo inzichtelijk maak. Ieder scenario geeft inzicht in het (benodigde en haalbare) aandeel duurzame opwek (ook op daken) binnen de Drechtsteden als geheel en per deelgebied. 

 

Tijdens deze bijeenkomst nemen we je mee in de ontwikkelingen, laten zien wat er in de regio speelt en vertellen we meer het belang van een energiesysteem waarin energie zoveel mogelijk op lokaal niveau op de juiste plek en het juiste moment wordt uitgewisseld. Kortom, wat is het potentieel voor lokale opwek? Hoe gaan we lokale energiebronnen zo slim mogelijk benutten door energie zoveel mogelijk direct te gebruiken? In hoeverre kunnen gebieden uit lokale duurzame energie in hun eigen energie voorzien? Zijn er overschotten en tekorten? 

Energiebesparing

Drie onderdelen op het gebied van energiebesparing staan centraal tijdens deze presentatie/ dit energie actueel die onderling ook weer met elkaar verbonden zijn. 

Gemeenten staan aan de lat met de uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Graag neem ik jullie mee hoe we dit aanpakken met onze meerjarige ontzorgingsaanpak.

Daarnaast is er veel te doen over het spanningsveld tussen energie besparen en de Wet Natuurbescherming. Beide lijken elkaar in de weg te zitten. Samen met Dordrecht hebben we flinke stappen gezet in de aanbesteding van een SoortenManagementPlan (SMP) zodat verduurzamingsprojecten door kunnen  gaan met behoud van biodiversiteit. En op 1 januari 2024 lanceren we het nieuwe platform Duurzaam Drechtsteden.   


Aanmelden

Aanmelden kan zowel fysiek als digitaal. En per onderdeel uit het programma!

Naar het aanmeldformulier


Vragen? Stuur je mail naar energie@drechtsteden.nl 

smart delta drechtsteden energietransitie

De energieregio Drechtsteden

In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat Nederland in de komende jaren steeds meer duurzame energie gaat opwekken. Zo zorgen we samen dat onze CO2-uitstoot sterk vermindert. Nederland is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s, waarvan de Drechtsteden er een is. Net als andere regio's hebben we in de Drechtsteden een plan opgesteld met daarin de doelen voor 2030. Dit plan is de Regionale Energie Strategie (RES).


Belangrijke stappen naar 2050! Dan willen we bijna geen CO₂ meer uitstoten.

Partners

Inmiddels zijn in de regio Drechtsteden ruim 35 partners aangehaakt bij het Energieakkoord Drechtsteden. De partners vertegenwoordigen organisaties die elk hun eigen ambities en planning hebben als het gaat om de energietransitie, maar die samen meer kunnen bereiken. Ze zijn bereid om hun kennis, mensen én middelen in te zetten om het energieverbruik in de regio fors te verminderen en het gebruik van fossiele energiebronnen sterk terug te dringen. 

Bekijk de partners