Meer info    
             
  De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie!   Ik wil iets doen    Ik wil meedenken    Waar staan we nu?    Ik wil meer weten    
             
             
             
   

Documenten  Veelgestelde vragen over de RES

       
 
 
      Snel naar: Ons verhaal   |  Focuspunten   |  Regionale Energiestrategie   |  Veelgestelde vragen       
             
             
     

De energietransitie – de overstap van een energiesysteem op fossiele brandstoffen, naar een systeem dat hernieuwbare energiebronnen gebruikt – is een onderwerp waar we de komende jaren allemaal mee te maken krijgen. Logisch dat u vragen heeft!

Technische informatie of vragen over de landelijke aanpak kunnen vindt u in de Gespreksassistent van het Nationaal Programma RES. Hieronder vindt u antwoorden op vragen over de aanpak in de regio Drechtsteden.

 


RES Drechtsteden


Waarom is onze energiestrategie regionaal?
In het Klimaatakkoord van 2019 is besloten dat de energietransitie in Nederland niet nationaal, maar regionaal wordt aangestuurd. Hiervoor is Nederland ingedeeld in 30 energieregio's. Drechtsteden is één van de 30 regio's. Elke regio stelt een eigen RES op. Bekijk de kaart met alle regio's.

Wie besluiten over de RES Drechtsteden?
De RES 1.0 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, de colleges van B&W van de zeven gemeenten en de besturen van de twee waterschappen die in de regio actief zijn (waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta). De RES is vervolgens formeel vastgesteld door de zeven gemeenteraden, de Provinciale Staten van Zuid-Holland (op 15 juli) en de Algemene Besturen van de twee waterschappen.

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen van de RES Drechtsteden?
In de RES Drechtsteden hebben we ons als regio verschillende doelen gesteld:
•   We gaan tussen nu en 2030 zorgen dat er jaarlijks 0,37 TWh aan duurzame energie
     wordt opgewekt middels zon en wind op daken en op land
•   We gaan minimaal 12.000, maar liever nog 25.000, woningen aardgasvrij maken.
     Dit in aanvulling op de 7.500 woningen die nu al aardgasvrij zijn en aangesloten zijn
     op een warmtenet
•   We gaan met elkaar 20% energie besparen in de gebouwde omgeving

De RES is een vrij dik document, is er ook een samenvatting?
WWe hebben een webpagina waarop de hoofdpunten van de RES kort en bondig worden uitgelegd. Ook vindt u voorin de RES 1.0 een inhoudelijke samenvatting.

Hoe gaat het verder nu de RES 1.0 klaar is?
Nu de RES 1.0 officieel is vastgesteld, starten we met de uitvoering, zodat we onze doelstellingen ook daadwerkelijk gaan halen. Er start een proces om de plannen in lokaal beleid vast te leggen. Ook gaan we initiatiefnemers (zoals grondeigenaren of bewonersgroepen) uitnodigen om met voorstellen voor de opwekking van duurzame energie te komen. Dit is de eerste stap in een proces om plannen voor de opwekking van duurzame energie in de regio te ontvangen, beoordelen en, als ze aan alle voorwaarden voldoen, goed te keuren.

Daarnaast gaan we door met het uitbreiden van warmtenetten o.a. met behulp van de verkregen SAH-subsidie. En we gaan concrete plannen maken om energie te besparen. Op grond van voortschrijdend inzicht (nieuwe technieken, nieuwe wetgeving) kan het zijn dat we de komende jaren onze bijdrage van 0,37 TWh verder ophogen.

Wat is de relatie tussen de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW)?
Zowel de RES als de Transitievisie Warmte zijn belangrijke documenten voor de aanpak en uitvoering van de energietransitie. De RES gaat over mobiliteit, energiebesparing, elektriciteit en warmte, de TVW gaat over warmte. De documenten hangen samen. In de RES staat de Regionale Structuur Warmte. Hierin bespreken we de beschikbare warmtebronnen in de regio (zoals restwarmte, geothermie en aquathermie) en geven we onze regionale doelstelling weer. De TVW's sluiten hierop aan met een lokale aanpak.

De belangrijkste verschillen:
•   De RES gaat over elektriciteit én warmte; de TVW alleen over warmte;
•   De RES is een regionaal document en de TVW een lokaal document.
     Elke gemeente stelt dus zijn eigen TVW op terwijl we als regio één RES hebben.

Download Transitievisie Warmte Gemeente Alblasserdam
Download Transitievisie Warmte Gemeente Dordrecht
Download Transitievisie Warmte Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Download Transitievisie Warmte Gemeente Papendrecht
Download Transitievisie Warmte Gemeente Sliedrecht
Download Transitievisie Warmte Gemeente Zwijndrecht

Duurzame elektriciteitsopwekking


Hoe komen we aan het bod van 0,37 TWh?
De overheid heeft bepaald dat alle 30 energieregio's in 2030 samen 35 TWh aan duurzame energie moeten opwekken op land met behulp van zon en wind. Elke regio heeft vervolgens bepaald hoeveel ze kan en wil bijdragen aan deze hoeveelheid. In de Drechtsteden zijn we uitgekomen op 0,37 TWh. Dat is 1,1% van de landelijke opgave.

Onze bijdrage is gebaseerd op zorgvuldige overwegingen van experts, ons participatieproces (afstemming met inwoners en maatschappelijke organisaties) én op landschappelijk en technisch onderzoek. De duurzame energie gaan we opwekken via zonnepanelen op (grote) daken, zonnepanelen in restruimten (bermen, stortplaatsen) en grootschalige opwekking van zonne-en windenergie in vier uitwerkingsgebieden.

Hoe is het bod opgebouwd?
Ons bod is 0,37 TWh. Dit willen we vooral opwekken door onze daken te gebruiken. In totaal willen we 0,21 TWh aan duurzame energie middels grootschalig zon op dak opwekken. Kleinschalig zon op dak – zon op dak tot ongeveer 50 zonnepanelen – wordt hier niet tot gerekend. Dit telt natuurijk wél mee met de verduurzaming van ons energiesysteem. Met alleen zon op dak doen we nog niet genoeg. Daarom kijken we ook naar plekken waar zon en/of wind goed ingepast kunnen worden in ons landschap. Hiermee willen we 0,16 TWh aan energie opwekken.

Ons bod


Komen er windturbines of zonneparken in mijn buurt?
Er zijn op dit moment (nog) geen concrete locaties voor zonneparken of windturbines. We praten voor de opwekking van energie op land over restruimten: kleine stukken grond waar nu weinig of niets gebeurt (zoals wegbermen of stortplaatsen), en uitwerkingsgebieden (grote gebieden waar grootschalige opwek mogelijk is). Er zijn uitwerkingsgebieden aangewezen in onze regio, zie het kaartje hieronder.

Deze uitwerkingsgebieden gebieden zullen voor een deel gebruikt gaan worden voor het opwekken van duurzame energie. Er zijn momenteel geen beslissingen genomen over plannen in deze vier gebieden. Het plaatsen van zonneparken of windturbines gebeurt onder hele strikte voorwaarden. Zeker voor windturbines geldt dat dit nooit vlakbij bebouwing is. Hieronder leest u hoe u als inwoner kunt meedenken of meedoen.

De kaart

Blijven de natuurgebieden in onze regio onaangetast?
We hechten veel waarde aan onze natuur en willen zeker geen natuur kwijtraken in onze regio. Officiële natuurgebieden (bijvoorbeeld de Biesbosch en Natura2000-gebieden) blijven onaangetast. Dat is wettelijk verplicht. Op de plekken waar we wel onderzoek mogen doen, zijn natuurbehoud en versterking van de bestaande ecosystemen een belangrijke randvoorwaarde.

Meedoen als inwoner

 
Hoe kan ik als inwoner/bedrijf/organisatie meepraten of reageren?
Om inwoners en andere belanghebbenden te betrekken bij de RES Drechtsteden, hebben we een online platform ingericht. Hier kunt u terecht voor het stellen van vragen, uw mening geven of ideeën aanleveren via digitale enquêtes. Ook kunt u zich hier aanmelden voor bijeenkomsten. Die zijn momenteel alleen online. Zodra het kan, organiseren we weer fysieke bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken.

Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de RES Drechtsteden?
U kunt zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Ook op onze website plaatsen we regelmatig nieuwe informatie. We informeren inwoners ook regelmatig via artikelen in de plaatselijke h-a-h-bladen.

Ik wil binnenkort zonnepanelen laten leggen op mijn dak, waar kan ik het beste terecht?
We zijn blij met iedere bijdrage die inwoners willen leveren! Voor praktische vragen rondom zonnepanelen, kunt u terecht bij het Regionaal Energieloket. Zij hebben antwoord op al uw vragen.

Ik heb geen eigen dak, maar wil wel graag bijdragen aan duurzame elektriciteitsopwekking, wat kan ik doen?
 U kunt gebruik maken van zonnepanelen op andermans dak. Op de website van de bewonersorganisatie Drechtse Stromen leest u er meer over.

Hoe kan ik financieel meedoen?
Wanneer initiatiefnemers bij u in de buurt een project voor de opwekking van duurzame energie opstarten, zijn zij verplicht om alle omwonenden te betrekken en de mogelijkheid te bieden om financieel mee te doen. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Daarnaast kunt u zelf een initiatief nemen voor het opwekken van duurzame energie. Zie het plaatje hieronder voor meer informatie over het proces.

Financiële participatie     
             
      Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de inhoud en achtergronden van de energietransitie in de Drechtsteden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief!
     
             Download hier onze privacyverklaring.